หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 08/08/2562
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 08/08/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 19/08/2562
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 22/08/2562
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
06 สิงหาคม 2562
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
06 สิงหาคม 2562
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
06 สิงหาคม 2562
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
06 สิงหาคม 2562
     เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
     เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
06 สิงหาคม 2562
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
06 สิงหาคม 2562

ปรับปรุงล่าสุด 20 กันยายน 2563
สอบทานล่าสุด 20 กันยายน 2563