หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 05/11/2562
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 06/11/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 19/11/2562
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 25/11/2562
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
          8 โครงสร้างการจัดการ
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
          9 การกำกับดูแลกิจการ
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
          12 รายการระหว่างกัน
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงิน ไตรมาส 2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงิน ปี 2561
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
21 ตุลาคม 2562
06 พฤศจิกายน 2562

ปรับปรุงล่าสุด 25 กันยายน 2565
สอบทานล่าสุด 25 กันยายน 2565