หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 11/12/2562
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 12/12/2562
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 16/12/2562
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 18/12/2562
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
          8 โครงสร้างการจัดการ
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
          9 การกำกับดูแลกิจการ
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
          12 รายการระหว่างกัน
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงิน ปี 2561
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2562
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
13 ธันวาคม 2562
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน
13 ธันวาคม 2562
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
19 พฤศจิกายน 2562
13 ธันวาคม 2562

ปรับปรุงล่าสุด 18 เมษายน 2564
สอบทานล่าสุด 18 เมษายน 2564