หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 19/03/2563
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 30/03/2563
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
05 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 ข้อมูลทั่วไป
05 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
     3.2 วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหน่วยทรัสต์
     3.3 ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน
     3.4 การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
     3.5 โครงสร้างและการดำเนินงานของกองทรัสต์
     3.6 ปัจจัยความเสี่ยง
     3.7 ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
     3.8 ผู้จัดการกองทรัสต์
     3.9 ทรัสตี
     3.10 อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยทรัสต์ หรือกองทรัสต์
     3.11 นโยบายการกู้ยืมเงิน
     3.12 นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจำกัด
     3.13 นโยบายการลงทุนในอนาคต
     3.14 การเลิกกองรีท
     3.15 ข้อพิพาทหรือข้อจำกัดสิทธิในการจัดสรรผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ภายหลังจัดตั้งกองทรัสต์)
     3.16 รายการระหว่างกัน (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ภายหลังจัดตั้งกองทรัสต์)
     3.17 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ภายหลังจัดตั้งกองทรัสต์)
     3.18 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ภายหลังจัดตั้งกองทรัสต์)
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
05 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
05 มีนาคม 2563
18 มิถุนายน 2564
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
05 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
เอกสารแนบ 3 (ร่าง) สัญญาก่อตั้งทรัสต์
05 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของผู้จัดการกองทรัสต์
เอกสารแนบ 5 สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด (ถ้ามี)
     เอกสารแนบ 6 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy งบการเงินไตรมาสแรกปี 2563
05 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
     เอกสารแนบ 6 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy สำหรับปี 2562
05 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
     เอกสารแนบ 6 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy
     เอกสารแนบ 6 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy
เอกสารแนบ 7 อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ (ต่อ 1)
05 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
     เอกสารแนบ อื่น ๆ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ (ต่อ 2)
05 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
     เอกสารแนบ อื่น ๆ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ (ต่อ 3)
05 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
05 มีนาคม 2563
28 มีนาคม 2563

ปรับปรุงล่าสุด 25 ตุลาคม 2564
สอบทานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564