หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 05/05/2563
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 07/05/2563
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 25/05/2563
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 27/05/2563
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
05 พฤษภาคม 2563
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
05 พฤษภาคม 2563
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
05 พฤษภาคม 2563
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
05 พฤษภาคม 2563
     เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
05 พฤษภาคม 2563
     เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
05 พฤษภาคม 2563
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
05 พฤษภาคม 2563

ปรับปรุงล่าสุด 18 เมษายน 2564
สอบทานล่าสุด 18 เมษายน 2564