หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 02/07/2563
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 03/07/2563
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 13/07/2563
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 15/07/2563
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
          8 โครงสร้างการจัดการ
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
          9 การกำกับดูแลกิจการ
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
          12 รายการระหว่างกัน
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ไตรมาสที่ 1 2563
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี2562
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
16 มิถุนายน 2563
02 กรกฎาคม 2563

ปรับปรุงล่าสุด 29 กันยายน 2563
สอบทานล่าสุด 29 กันยายน 2563