หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 04/08/2563
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 04/08/2563
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 06/08/2563
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
24 กรกฎาคม 2563
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
24 กรกฎาคม 2563
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
24 กรกฎาคม 2563
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
24 กรกฎาคม 2563
     เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
24 กรกฎาคม 2563
     เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
24 กรกฎาคม 2563

ปรับปรุงล่าสุด 18 มกราคม 2565
สอบทานล่าสุด 18 มกราคม 2565