หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 30/06/2563
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 08/07/2563
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
29 มิถุนายน 2563
ส่วนที่ 1 รายการข้อมูล
ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
     (1) บริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
     (2) บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน
     (3) บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
     (4) บริษัททำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมด หรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท
     (5) บริษัทมีการร่วมทุน ควบรวมกิจการ กระทำหรือถูกกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการตามมาตรา 247
     (6) บริษัทมีการฟื้นฟูกิจการ
     (7) เหตุการณ์ใดๆที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถือตราสารหนี้ถือเป็นเหตุให้บริษัทผิดข้อตกลงตามตราสาร (events of default)
     (8) บริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default)
     (9) บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารในสาระสำคัญ เช่น อัตราดอกเบี้ย กำหนดเวลาไถ่ถอน อายุตราสาร เป็นต้น
     (10) บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการถือหุ้น อย่างมีนัยสำคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
     (11) ตราสารหนี้ของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
     (12) มีการส่งงบการเงินของบริษัทให้สำนักงาน หน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย์
          งบการเงินล่าสุด (ระบุงวดของงบการเงิน เช่น ไตรมาส X ปี 25XX / งบปี 25XX)
     (13) บริษัทมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียน
     (14) บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญ
     (15) บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันที่เพิ่มขึ้นจากที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบ 69-Base-PO หรือแบบ 69-Base-II&HNW
     (16) บริษัทมีแผนการลงทุนที่สำคัญ
     (17) บริษัทได้มาหรือสูญเสียไปซึ่งสัญญาการค้าที่สำคัญ
     (18) บริษัทมีข้อพิพาทที่อาจส่งผลกระทบทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเกินกว่าร้อยละ 5
     (19) บริษัทจะมีการเพิ่มมูลค่าการเสนอขายของตราสารหนี้จากที่เคยระบุไว้ในโครงการ สำหรับกรณีที่เป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการ
     (20) บริษัทยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เคยอนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่เคยระบุไว้ในโครงการ สำหรับกรณีที่เป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการ
     (21) บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
     (22) ข้อมูลของบริษัทที่มีความแตกต่างจากข้อมูลที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลที่เคยยื่นต่อสำนักงานในครั้งแรก อย่างมีนัยสำคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
29 มิถุนายน 2563
เอกสารแนบ อื่น ๆ
     เอกสารแนบ อื่น ๆ PTT Green Bond Framework
29 มิถุนายน 2563
     เอกสารแนบ อื่น ๆ Pre Issuance Verification Assurance Opinion by DNV GL
29 มิถุนายน 2563
     เอกสารแนบ อื่น ๆ Climate Bond Initiative Certification
29 มิถุนายน 2563
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
29 มิถุนายน 2563

ปรับปรุงล่าสุด 6 กรกฎาคม 2565
สอบทานล่าสุด 6 กรกฎาคม 2565