หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 20/07/2563
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 21/07/2563
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 22/07/2563
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 23/07/2563
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
03 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
          8 โครงสร้างการจัดการ
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
          9 การกำกับดูแลกิจการ
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
          12 รายการระหว่างกัน
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบปี 2562
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบไตรมาสที่ 1 ปี 2563
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
02 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563

ปรับปรุงล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2567