หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 24/08/2563
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 01/09/2563
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
          8 โครงสร้างการจัดการ
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
          9 การกำกับดูแลกิจการ
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
          12 รายการระหว่างกัน
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ MTN
15 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
     เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด (ถ้ามี)
          เอกสารแนบ 5 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy งบการเงินงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
          เอกสารแนบ 5 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy งบการเงินปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
          เอกสารแนบ 5 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy งบการเงินปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ เอกสารแนบ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ เอกสารแนบ 7 สรุปข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
14 กรกฎาคม 2563
31 สิงหาคม 2563

ปรับปรุงล่าสุด 26 กรกฎาคม 2564
สอบทานล่าสุด 26 กรกฎาคม 2564