หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 02/11/2563
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 03/11/2563
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 06/11/2563
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 10/11/2563
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
30 ตุลาคม 2563
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
30 ตุลาคม 2563
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
30 ตุลาคม 2563
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
30 ตุลาคม 2563
     เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
30 ตุลาคม 2563
     เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
30 ตุลาคม 2563

ปรับปรุงล่าสุด 3 ธันวาคม 2563
สอบทานล่าสุด 3 ธันวาคม 2563