หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 07/01/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 08/01/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 11/01/2564
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 11/01/2564
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (II)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
          8 โครงสร้างการจัดการ
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
          9 การกำกับดูแลกิจการ
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
          12 รายการระหว่างกัน
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินประจำไตรมาศ 3 ปี 2563
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินประจำปี 2562
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
24 ธันวาคม 2563
07 มกราคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด 12 พฤษภาคม 2564
สอบทานล่าสุด 12 พฤษภาคม 2564