หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 26/01/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 10/02/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
24 ธันวาคม 2563
08 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
24 ธันวาคม 2563
08 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
     3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
          8 โครงสร้างการจัดการ
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
          9 การกำกับดูแลกิจการ
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
          12 รายการระหว่างกัน
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
     3.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
24 ธันวาคม 2563
08 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ MTN
24 ธันวาคม 2563
08 กุมภาพันธ์ 2564
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
24 ธันวาคม 2563
08 กุมภาพันธ์ 2564
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
     เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด (ถ้ามี)
          เอกสารแนบ 5 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy ไตรมาส 3 ปี 2563
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
          เอกสารแนบ 5 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy ปี 2562
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
          เอกสารแนบ 5 ระบุข้อความในช่องสำหรับแสดงหน้า web เช่น งบปี 25yy งบการเงินไตรมาส x ปี 25yy
     เอกสารแนบ 6 อันดับความน่าเชื่อถือ
     เอกสารแนบ 7 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ ตารางสรุปข้อมูลเปรียบเทียบข้อแตกต่างในสาระสำคัญร่างข้อกำหนดสิทธิ
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 8 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
24 ธันวาคม 2563
26 มกราคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด 4 ธันวาคม 2564
สอบทานล่าสุด 4 ธันวาคม 2564