หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 09/02/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 10/02/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 16/02/2564
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 18/02/2564
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
     3.2 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
     3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
          8 โครงสร้างการจัดการ
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
          9 การกำกับดูแลกิจการ
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
          12 รายการระหว่างกัน
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
     3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงิน Q3 2563
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงิน 2562
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
06 มกราคม 2564
05 กุมภาพันธ์ 2564

ปรับปรุงล่าสุด 4 ธันวาคม 2564
สอบทานล่าสุด 4 ธันวาคม 2564