หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 18/02/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 25/02/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (executive summary)
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้
     2.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
     2.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
          8 โครงสร้างการจัดการ
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
          9 การกำกับดูแลกิจการ
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
          12 รายการระหว่างกัน
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
     2.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ MTN
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
     เอกสารแนบ 5 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
     เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด งบการเงินปี 2562
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด งบการเงินงวด 9 เดือน ปี 2563
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด งบการเงินปี 2563
23 กุมภาพันธ์ 2564
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
12 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
14 มกราคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564

ปรับปรุงล่าสุด 25 พฤษภาคม 2565
สอบทานล่าสุด 25 พฤษภาคม 2565