หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 19/03/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 22/03/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 29/03/2564
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 31/03/2564
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
     3.2 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
     3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
          8 โครงสร้างการจัดการ
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
          9 การกำกับดูแลกิจการ
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
          12 รายการระหว่างกัน
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
     3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งวด 9 เดือน ปี 2563 / งบการเงินปี 2563
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2562
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2561
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
     เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
19 กุมภาพันธ์ 2564
18 มีนาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด 4 ธันวาคม 2564
สอบทานล่าสุด 4 ธันวาคม 2564