หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 23/03/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 05/04/2564
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 08/04/2564
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
23 มีนาคม 2564
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
23 มีนาคม 2564
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
18 มีนาคม 2564
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
18 มีนาคม 2564
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
18 มีนาคม 2564
     เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
     เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
18 มีนาคม 2564
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
18 มีนาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด 2 ตุลาคม 2565
สอบทานล่าสุด 2 ตุลาคม 2565