หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 23/06/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 24/06/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
     3.2 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
     3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
          8 โครงสร้างการจัดการ
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
          9 การกำกับดูแลกิจการ
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
          12 รายการระหว่างกัน
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
     3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
     เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
24 พฤษภาคม 2564
23 มิถุนายน 2564

ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 22 มิถุนายน 2567