หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 27/10/2564
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 27/10/2564
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 02/11/2564
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 04/11/2564
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
27 ตุลาคม 2564
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
27 ตุลาคม 2564
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
27 ตุลาคม 2564
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
27 ตุลาคม 2564
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
27 ตุลาคม 2564
     เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
27 ตุลาคม 2564
     เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
27 ตุลาคม 2564

ปรับปรุงล่าสุด 23 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 23 มิถุนายน 2567