หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 20/01/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 25/01/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
23 พฤศจิกายน 2564
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
23 พฤศจิกายน 2564
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
23 พฤศจิกายน 2564
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
23 พฤศจิกายน 2564
     3.2 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
23 พฤศจิกายน 2564
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
23 พฤศจิกายน 2564
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
23 พฤศจิกายน 2564
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
23 พฤศจิกายน 2564
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
23 พฤศจิกายน 2564
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
23 พฤศจิกายน 2564
     3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
23 พฤศจิกายน 2564
          8 โครงสร้างการจัดการ
23 พฤศจิกายน 2564
          9 การกำกับดูแลกิจการ
23 พฤศจิกายน 2564
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
23 พฤศจิกายน 2564
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
23 พฤศจิกายน 2564
          12 รายการระหว่างกัน
23 พฤศจิกายน 2564
     3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
23 พฤศจิกายน 2564
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
23 พฤศจิกายน 2564
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
23 พฤศจิกายน 2564
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
23 พฤศจิกายน 2564
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
23 พฤศจิกายน 2564
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
23 พฤศจิกายน 2564
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
23 พฤศจิกายน 2564
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2564 ไตรมาส 3
23 พฤศจิกายน 2564
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2563
23 พฤศจิกายน 2564
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2562
23 พฤศจิกายน 2564
     เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
23 พฤศจิกายน 2564
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
23 พฤศจิกายน 2564
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
23 พฤศจิกายน 2564
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
23 พฤศจิกายน 2564

ปรับปรุงล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2564
สอบทานล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2564