หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 07/01/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 21/01/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 03/02/2564
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 01/03/2564
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
09 ธันวาคม 2564
03 กุมภาพันธ์ 2565
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
     3.2 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
     3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
          8 โครงสร้างการจัดการ
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
          9 การกำกับดูแลกิจการ
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
          12 รายการระหว่างกัน
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
     3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
09 ธันวาคม 2564
03 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงิน 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงิน 2563 และ ปี 2562
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าสำนักจรวจสอบภายในของบริษัท
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
09 ธันวาคม 2564
20 มกราคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 24 มีนาคม 2566
สอบทานล่าสุด 24 มีนาคม 2566