หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 08/02/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : ตั๋วเงิน (Note)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (executive summary)
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
     2.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
13 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
     2.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
          8 โครงสร้างการจัดการ
20 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
          9 การกำกับดูแลกิจการ
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
          12 รายการระหว่างกัน
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
     2.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ MTN
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
     เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด 30 มิ.ย. 2564
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด งวดปี 2563
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ การรับรอง
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
09 ธันวาคม 2564
23 เมษายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด 30 กันยายน 2565
สอบทานล่าสุด 30 กันยายน 2565