หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 15/02/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 17/02/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 22/02/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 24/02/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
     3.2 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
     3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
          8 โครงสร้างการจัดการ
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
          9 การกำกับดูแลกิจการ
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
          12 รายการระหว่างกัน
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
     3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ไตรมาส3 ปี 2564
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี2563
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี2562
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
     เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
17 มกราคม 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565

ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567