หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : กระทรวงการคลังแห่งสปป.ลาว
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 25/03/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 28/03/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 28/03/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 30/03/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : พันธบัตร (Bond)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
23 มีนาคม 2565
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
23 มีนาคม 2565
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
23 มีนาคม 2565
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
23 มีนาคม 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
23 มีนาคม 2565
     เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
23 มีนาคม 2565
     เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
23 มีนาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567