หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 20/05/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 27/05/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (executive summary)
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้
     2.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
     2.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
          8 โครงสร้างการจัดการ
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
          9 การกำกับดูแลกิจการ
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
          12 รายการระหว่างกัน
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
     2.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ MTN
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
     เอกสารแนบ 5 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
     เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด 2564
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด 2563
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
26 พฤษภาคม 2565
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
08 เมษายน 2565
26 พฤษภาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 12 เมษายน 2567
สอบทานล่าสุด 12 เมษายน 2567