หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 12/05/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 13/05/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 17/05/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 19/05/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
     3.2 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
     3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
          8 โครงสร้างการจัดการ
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
          9 การกำกับดูแลกิจการ
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
          12 รายการระหว่างกัน
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
     3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2564
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2563
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2562
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
     เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
12 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567