หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 02/06/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 06/06/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 07/06/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 09/06/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
     3.2 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
     3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
          8 โครงสร้างการจัดการ
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
          9 การกำกับดูแลกิจการ
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
          12 รายการระหว่างกัน
     3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินรวม วันที่ 31 ธันวาคม 2564
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
29 เมษายน 2565
01 มิถุนายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567