หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 26/07/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 01/08/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 19/08/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
26 กรกฎาคม 2565
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
26 กรกฎาคม 2565
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
26 กรกฎาคม 2565
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
26 กรกฎาคม 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
26 กรกฎาคม 2565
     เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
26 กรกฎาคม 2565
     เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
26 กรกฎาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2566
สอบทานล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2566