หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 01/08/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 02/08/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 17/08/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 16/08/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
     3.2 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
     3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
          8 โครงสร้างการจัดการ
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
          9 การกำกับดูแลกิจการ
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
          12 รายการระหว่างกัน
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
     3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบไตรมาส 1/2565
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบปี 2564
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ ตัวอย่างใบหุ้นกู้
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ กฎการประชุม
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
30 มิถุนายน 2565
27 กรกฎาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 30 กันยายน 2566
สอบทานล่าสุด 30 กันยายน 2566