หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 04/08/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 05/08/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 08/08/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 10/08/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
     3.2 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
     3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
          8 โครงสร้างการจัดการ
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
          9 การกำกับดูแลกิจการ
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
          12 รายการระหว่างกัน
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
     3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินงวดไตรมาส 1/2565
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินประจำงวดปีบัญชี 2564
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินประจำงวดปีบัญชี 2563
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
     เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
04 กรกฎาคม 2565
04 สิงหาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567