หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 05/09/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 06/09/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : พันธบัตร (Bond)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (executive summary)
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้
     2.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
     2.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
          8 โครงสร้างการจัดการ
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
          9 การกำกับดูแลกิจการ
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
          12 รายการระหว่างกัน
     2.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ MTN
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
     เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด งบการเงินประจำปี 2564
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับการเสนอขายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) พันธบัตรเพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond)
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework)
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ รายงานความคิดเห็นของผู้ชานาญการอิสระ (Second Party Opinion)
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
05 สิงหาคม 2565
02 กันยายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด 30 กันยายน 2566
สอบทานล่าสุด 30 กันยายน 2566