หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 05/09/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 06/09/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 07/09/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 08/09/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : พันธบัตร (Bond)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
01 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
01 กันยายน 2565
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
01 กันยายน 2565
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
01 กันยายน 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
01 กันยายน 2565
     เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
01 กันยายน 2565
     เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
01 กันยายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด 30 กันยายน 2565
สอบทานล่าสุด 30 กันยายน 2565