หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 07/10/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 21/10/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (executive summary)
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้
     2.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
     2.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
          8 โครงสร้างการจัดการ
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
          9 การกำกับดูแลกิจการ
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
          12 รายการระหว่างกัน
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
     2.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ MTN
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 5 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด ไตรมาส 2 ปี 2565
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด ปี 2564
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด ปี 2563
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ นโยบายที่สำคัญอื่นๆ ที่ได้มีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ คำนิยาม
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
25 สิงหาคม 2565
21 ตุลาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 2 ตุลาคม 2566
สอบทานล่าสุด 2 ตุลาคม 2566