หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 30/09/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 03/10/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : ตั๋วเงิน (Note)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (II)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (executive summary)
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
     2.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
     2.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
          8 โครงสร้างการจัดการ
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
          9 การกำกับดูแลกิจการ
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
          12 รายการระหว่างกัน
     2.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ MTN
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
     เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด งบการเงินปี 2565 ไตรมาส2
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด งบการงินประจำปี 2564
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
03 ตุลาคม 2565
03 ตุลาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2565
สอบทานล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2565