หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 20/09/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 21/09/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 28/09/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 30/09/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
23 สิงหาคม 2565
20 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
23 สิงหาคม 2565
20 กันยายน 2565
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
23 สิงหาคม 2565
20 กันยายน 2565
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
23 สิงหาคม 2565
20 กันยายน 2565
     3.2 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
     3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
          8 โครงสร้างการจัดการ
          9 การกำกับดูแลกิจการ
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
          12 รายการระหว่างกัน
     3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
23 สิงหาคม 2565
20 กันยายน 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
23 สิงหาคม 2565
20 กันยายน 2565
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
23 สิงหาคม 2565
20 กันยายน 2565
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
23 สิงหาคม 2565
20 กันยายน 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด 31 ธันวาคม 2564
23 สิงหาคม 2565
20 กันยายน 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด 31 ธันวาคม 2563
23 สิงหาคม 2565
20 กันยายน 2565
     เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
23 สิงหาคม 2565
20 กันยายน 2565
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
23 สิงหาคม 2565
20 กันยายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2566
สอบทานล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2566