หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 23/09/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 26/09/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 26/09/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 26/09/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : ตั๋วเงิน (Note)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (II)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
     3.2 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
     3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
          8 โครงสร้างการจัดการ
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
          9 การกำกับดูแลกิจการ
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
          12 รายการระหว่างกัน
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
     3.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 งบการเงิน
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ไตรมาส2/2565
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด 2564
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
          เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด 2563
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
     เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
30 สิงหาคม 2565
22 กันยายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2565
สอบทานล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2565