หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 04/10/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 12/10/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 17/10/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 19/10/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
12 ตุลาคม 2565
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
12 ตุลาคม 2565
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
12 ตุลาคม 2565
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
12 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
12 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
12 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
          เอกสารแนบ อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
12 ตุลาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2566
สอบทานล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2566