หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 28/10/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 08/11/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : ตั๋วเงิน (Note)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
02 พฤศจิกายน 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (executive summary)
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้
     2.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
     2.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
          8 โครงสร้างการจัดการ
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
          9 การกำกับดูแลกิจการ
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
          12 รายการระหว่างกัน
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
     2.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ MTN
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
     เอกสารแนบ 5 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
     เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด งบการเงิน 2563
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด งบการเงิน 2564
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด งบการเงิน Q2 - 2565
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
02 พฤศจิกายน 2565
02 พฤศจิกายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด 2 ตุลาคม 2566
สอบทานล่าสุด 2 ตุลาคม 2566