หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
ส่วนที่ 1 รายการข้อมูล
ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
     (1) บริษัทประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
     (2) บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมด หรือบางส่วน
     (3) บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
     (4) บริษัททำสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจทั้งหมด หรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท
     (5) บริษัทมีการร่วมทุน ควบรวมกิจการ กระทำหรือถูกกระทำอันมีลักษณะเป็นการครอบงำหรือถูกครอบงำกิจการตามมาตรา 247
     (6) บริษัทมีการฟื้นฟูกิจการ
     (7) เหตุการณ์ใดๆที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถือตราสารหนี้ถือเป็นเหตุให้บริษัทผิดข้อตกลงตามตราสาร (events of default)
     (8) บริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default)
     (9) บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการถือหุ้น อย่างมีนัยสำคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
     (10) ตราสารหนี้ของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
     (11) บริษัทมีการส่งงบการเงินและแบบ 56-1 ของบริษัทให้สำนักงาน หน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย์ (สำหรับโครงการ MTN ที่ยื่นหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564: ในกรณีที่นำส่งงบการเงินหรือแบบ 56-1 ต่อสำนักงานแล้ว ให้ถือว่าได้เปิดเผยข้อมูลตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว)
     (12) บริษัทมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียน
     (13) บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
     (14) บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันที่เพิ่มขึ้นจากที่เคยเปิดเผยไว้
     (15) บริษัทมีแผนการลงทุนที่สำคัญ
     (16) บริษัทได้มาหรือสูญเสียไปซึ่งสัญญาการค้าที่สำคัญ
     (17) บริษัทมีข้อพิพาทที่อาจส่งผลกระทบทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเกินกว่าร้อยละ 5
     (18) บริษัทจะมีการเพิ่มหรือลดมูลค่าการเสนอขายของตราสารหนี้จากที่เคยระบุไว้ในโครงการ สำหรับกรณีที่เป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการ โดยเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข มติคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เคยอนุมัติให้ออกตราสารหนี้ ที่เคยระบุไว้ในโครงการ สำหรับกรณีที่เป็นการออกและเสนอขายตราสารหนี้ซึ่งได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะโครงการ
     (19) มีการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยหากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท ให้เปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวด้วย
     (20) ข้อมูลของบริษัทที่มีความแตกต่างจากข้อมูลที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลที่เคยยื่นต่อสำนักงานในครั้งแรก อย่างมีนัยสำคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น ปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง งบการเงินมีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เป็นต้น
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
08 กันยายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด 2 ธันวาคม 2566
สอบทานล่าสุด 2 ธันวาคม 2566