หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 31/10/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 08/11/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (executive summary)
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้
     2.1 การประกอบธุรกิจ
          1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
          2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
          3 ปัจจัยความเสี่ยง
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
          4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
          5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
          6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
     2.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
          7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
          8 โครงสร้างการจัดการ
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
          9 การกำกับดูแลกิจการ
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
          10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
          11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
          12 รายการระหว่างกัน
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
     2.3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
          13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
          14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบ
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับโครงการ MTN
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 5 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด งบปี 2564
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด งบ Q2/65
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
          เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และไตรมาสล่าสุด
     เอกสารแนบ 7 อันดับความน่าเชื่อถือ
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565
     เอกสารแนบ 8 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/สัญญาหลักประกัน
     เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
          เอกสารแนบ 9 อื่น ๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
29 กันยายน 2565
28 ตุลาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2565
สอบทานล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2565