หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 11/10/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 12/10/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 10/10/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 17/02/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
No records to display.

ปรับปรุงล่าสุด 2 ตุลาคม 2566
สอบทานล่าสุด 2 ตุลาคม 2566