หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 03/11/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 07/11/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 09/11/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
27 ตุลาคม 2565
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
27 ตุลาคม 2565
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
27 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
27 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
27 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ วัตถุประสงค์การใช้เงิน
27 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบ 4 อื่นๆ
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
27 ตุลาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 31 พฤษภาคม 2566
สอบทานล่าสุด 31 พฤษภาคม 2566