หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 03/11/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 04/11/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 07/11/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 09/11/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เฉพาะ PO)
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
     3.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
04 ตุลาคม 2565
          1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
02 พฤศจิกายน 2565
          2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
02 พฤศจิกายน 2565
          3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
02 พฤศจิกายน 2565
          4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
02 พฤศจิกายน 2565
          5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
02 พฤศจิกายน 2565
     3.3 การกำกับดูแลกิจการ
04 ตุลาคม 2565
          6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
02 พฤศจิกายน 2565
          7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
02 พฤศจิกายน 2565
          8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
02 พฤศจิกายน 2565
          9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
02 พฤศจิกายน 2565
     3.4 งบการเงิน
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ครึ่งปี 2565
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด 2564
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด 2563
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ 7 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ 8 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ 9 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ 11 อันดับความน่าเชื่อถือ
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ 12 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
04 ตุลาคม 2565
02 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบ 13 อื่นๆ
เอกสารแนบ 14 อื่นๆ
เอกสารแนบ 15 อื่นๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนผู้ออกตราสารหนี้ (ลงนามแล้ว)
04 ตุลาคม 2565
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย (ลงนามแล้ว)
04 ตุลาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567