หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 06/12/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 13/12/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 15/12/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
06 ธันวาคม 2565
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
06 ธันวาคม 2565
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
06 ธันวาคม 2565
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
06 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
06 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
06 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ ร่าง สัญญาค้ำประกัน
06 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบ 4 อื่นๆ
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
06 ธันวาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 23 เมษายน 2567
สอบทานล่าสุด 23 เมษายน 2567