หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 22/03/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 05/04/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 17/04/2566
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 19/04/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
05 เมษายน 2566
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
05 เมษายน 2566
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
05 เมษายน 2566
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
05 เมษายน 2566
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
05 เมษายน 2566
เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
05 เมษายน 2566
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
เอกสารแนบ 4 อื่นๆ
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
05 เมษายน 2566

ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 22 มิถุนายน 2567