หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 23/05/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (PO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (executive summary)
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
2.1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
     1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
     2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
          3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
          4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
          5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
          2.2 การกำกับดูแลกิจการ
          6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
     7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
          8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
          9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
          2.3 งบการเงิน
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
          ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
     เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
18 เมษายน 2566
31 พฤษภาคม 2566
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2565
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2564
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินไตรมาส 1/2566
25 พฤษภาคม 2566
เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
18 เมษายน 2566
31 พฤษภาคม 2566
เอกสารแนบ 7 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
เอกสารแนบ 8 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
เอกสารแนบ 9 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
เอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
เอกสารแนบ 11 อันดับความน่าเชื่อถือ
18 เมษายน 2566
25 พฤษภาคม 2566
เอกสารแนบ 12 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
เอกสารแนบ 13 อื่นๆ
เอกสารแนบ 14 อื่นๆ
เอกสารแนบ 15 อื่นๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)

ปรับปรุงล่าสุด 31 พฤษภาคม 2566
สอบทานล่าสุด 31 พฤษภาคม 2566