หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 10/07/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 14/07/2566
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 18/07/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
10 กรกฎาคม 2566
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
10 กรกฎาคม 2566
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
10 กรกฎาคม 2566
ส่วนที่ 2 รายการข้อมูล
10 กรกฎาคม 2566
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้
10 กรกฎาคม 2566
เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
10 กรกฎาคม 2566
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
เอกสารแนบ 4 อื่นๆ
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ลงนามแล้ว)
10 กรกฎาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด 2 ธันวาคม 2566
สอบทานล่าสุด 2 ธันวาคม 2566