หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 03/08/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 04/08/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 07/08/2566
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 09/08/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     1. วัตถุประสงค์การใช้เงิน
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
     2. ข้อมูลทั่วไป
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
     3. วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหน่วยทรัสต์
     4. ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน
     5. การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
     6. โครงสร้างและการดำเนินงานของกองทรัสต์
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
     7. ปัจจัยความเสี่ยง
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
     8. ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
     9. ผู้จัดการกองทรัสต์
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
     10. ทรัสตี
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
     11. อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยทรัสต์ หรือกองทรัสต์
     12. นโยบายการกู้ยิมเงิน
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
     13. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจำกัด
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
     14. นโยบายการลงทุนในอนาคต
     15. การเลิกกองรีท
     16. ข้อพิพาทหรือข้อจำกัดสิทธิในการจัดสรรผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ภายหลังจัดตั้งกองทรัสต์)
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
     17. รายการระหว่างกัน (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ภายหลังจัดตั้งกองทรัสต์)
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
     18. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ภายหลังจัดตั้งกองทรัสต์)
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
     19. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ภายหลังจัดตั้งกองทรัสต์)
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
เอกสารแนบ 3 (ร่าง) สัญญาก่อตั้งกองทรัสต์
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
เอกสารแนบ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินประจำงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2566
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินประจำปี 2565
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
เอกสารแนบ 6 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินประจำปี 2564
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
เอกสารแนบ 7 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
เอกสารแนบ 8 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
เอกสารแนบ 9 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 10 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ
เอกสารแนบ 11 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 12 อันดับความน่าเชื่อถือ
เอกสารแนบ 13 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
เอกสารแนบ 14 อื่นๆ เอกสารแนบ 14 สรุปสาระสำคัญของสัญญาก่อตั้งทรัสต์
04 กรกฎาคม 2566
04 สิงหาคม 2566
เอกสารแนบ 15 อื่นๆ
เอกสารแนบ 16 อื่นๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนผู้ออกตราสารหนี้ (ลงนามแล้ว)
04 กรกฎาคม 2566
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย (ลงนามแล้ว)
04 กรกฎาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด 23 เมษายน 2567
สอบทานล่าสุด 23 เมษายน 2567