หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 30/10/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 31/10/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 13/11/2566
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 15/11/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เฉพาะ PO)
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
     3.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
          1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
          2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
          3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
          4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
          5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
     3.3 การกำกับดูแลกิจการ
          6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
          7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
          8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
          9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
     3.4 งบการเงิน
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินไตรมาส2/2566
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด งบการเงินปี 2565
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบ 7 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
เอกสารแนบ 8 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบ 9 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบ 11 อันดับความน่าเชื่อถือ
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบ 12 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
เอกสารแนบ 13 อื่นๆ ร่าง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชุดที่ 2
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบ 14 อื่นๆ ร่างข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้ชุดที่ 2
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
เอกสารแนบ 15 อื่นๆ ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้ชุดที่ 2
28 กันยายน 2566
30 ตุลาคม 2566
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนผู้ออกตราสารหนี้ (ลงนามแล้ว)
28 กันยายน 2566
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย (ลงนามแล้ว)
28 กันยายน 2566

ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 22 มิถุนายน 2567