หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 19/01/2567
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 23/01/2567
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 26/01/2567
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 30/01/2567
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นกู้ (Debenture)
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW)
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
หน้าปก
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (executive summary)
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้
     3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เฉพาะ PO)
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
     3.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
          1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
          2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
          3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
          4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
          5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
     3.3 การกำกับดูแลกิจการ
          6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
          7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
          8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
          9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
     3.4 งบการเงิน
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
เอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดสิทธิ
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
เอกสารแนบ 2 ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ปี 2565
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด ไตรมาส 3 ปี 2566
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด
เอกสารแนบ 6 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
(ยกเว้นกรณีเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
1. หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
2. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
3. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์)
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
เอกสารแนบ 7 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
เอกสารแนบ 8 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 9 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ
เอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 11 อันดับความน่าเชื่อถือ
19 ธันวาคม 2566
22 มกราคม 2567
เอกสารแนบ 12 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน/ สัญญาหลักประกัน
เอกสารแนบ 13 อื่นๆ
เอกสารแนบ 14 อื่นๆ
เอกสารแนบ 15 อื่นๆ
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนผู้ออกตราสารหนี้ (ลงนามแล้ว)
19 ธันวาคม 2566
ส่วนรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย (ลงนามแล้ว)
19 ธันวาคม 2566

ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567